V Německu stále probíhá rozsáhlý výzkum působení vysokofrekvenčních EMP

   Přístup k problematice sporného působení elektromagnetických polí (EMP) je v zahraničí podle všeho realističt
ější než u nás . V SRN státní orgány připouštějí, že existují náznaky biologického působení EMP již podlimitních hodnot a financují rozsáhlý výzkum, který by rozptýlil vědecké nejistoty. V duchu realistického  přístupu jsou si také vědomi toho, že věda nemůže vyřešit vše a odkazují na nutnost prevence.
    U nás se naopak  zdá, že jistí  odborníci z odpov
ědných orgánů  propadli v dané otázce bezbřehému optimismu a sebejistotě a neblaze ovlivňují i oficiální vládní a mediální stanoviska např. v otázce amerického radaru, kde by se mělo např. vyčkat až výsledků ještě neuzavřených výzkumů a nikoliv zbožšťovat platné hygienické limity.
   Přinášíme informaci o n
ěmeckém výzkumném programu působení vysokofrekvenčních EMP:        

   Vysokofrekvenční elektromagnetická pole, která vznikají např.v okolí rádiových a televizních vysílačů (VKV, analogová a digitální TV), radarů,  základových stanic mobilních sítí, při používání mobilních a domácích bezš
ňůrových  telefonů atd. stojí již nějakou dobu v podezření, že mají zdravotní účinky na člověka.
   O faktu, že v této oblasti není prozatím vůbec nic jistého, jak se snaží vzbudit mylný dojem české vládní a státní orgány v případ
ě možných účinků amerického radaru, svědčí např.  nedávné doslovné vyjádření německého Spolkového úřadu pro ochranu před zářením (BfS): »Existují jednotlivé poukazy na biologické účinky také při intenzitách pod platnými mezními limity. Jestli z toho vyplývá zdravotní riziko pro obyvatelstvo, není možné v této fázi konečným způsobem zodpovědět. Proto je nutná intenzifikace a koordinace výzkumu.«
   K tomuto účelu byl zkoncipován výzkumný program, který v průb
ěhu let 2002 až 2008 bude realizován jako  »Německý výzkumný program mobilních rádiových spojů« (DMF)  pod vedením  zmíněného Spolkového úřadu pro ochranu před zářením (BfS) v působnosti Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost. Obě instituce na něj finančně přispívají částkou ve výši 17 mil. Euro. Spolkový úřad zdůraznil, že provozovatelé mobilních sítí se údajně nebudou podílet na výběru témat a vyhodnocení výsledků tohoto výzkumu, vše je koordinováno výhradně úřadem. To se snad projeví jako pozitivní fakt z hlediska objektivity, poněvadž podle vědecké zprávy švýcarské Univerzity v Bernu se  ukázalo, že výsledky výzkumů  v této oblasti jsou výrazně ovlivněny faktem, kdo výzkum financuje (!).
   Ve více než 50-ti výzkumných projektech v oborech biologie, dozimetrie, epidemiologie a riziková komunikace jsou zkoumány možné zdravotní účinky vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na člov
ěka a jeho vlivy na životní prostředí a budou zjišťovány intenzity polí, které reálně vznikají při používání nových telekomunikačních technologií. Poprvé budou v tomto národním programu zkoumány též vědecké aspekty zahrnuté pod pojmem »riziková komunikace«. Cílem programu je zmírnit přetrvávající vědecké nejistoty při posuzování rizika elektromagnetických polí vznikajících při mobilní komunikaci apod. Dále je cílem vědecky prokázat základní biologické účinky a mechanizmy EMP a vyhodnotit též za použití výsledků mezinárodních výzkumů jejich zdravotní relevanci. Mimo jiné by měly být vyjasněny možné příčiny tzv. elektrosenzibility. Snahou bude, aby výsledky výzkumu byly relevantní pro celou oblast novodobé bezdrátové komunikace a měly vypovídací hodnotu i vzhledem k budoucímu rozvoji této oblasti. Výsledky budou z tohoto důvodu diskutovány a vyhodnocovány s uznávanými vědci a za mezinárodní účasti a veřejnosti výhledově prezentovány začátkem roku 2008. 
   Tento výzkum  také přisp
ěje k obdobnému mezinárodnímu výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) pokud jde o komplexní vyhodnocení rizika vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Program WHO (International EMF Project), který probíhá od r. 1996, rovněž nebyl dosud uzavřen.
   Na záv
ěr ještě odcitujeme úryvek z vyjádření téhož spolkového úřadu, který dokládá, jak rozdílné mohou být přístupy státních orgánů v dané problematice v Německu (kde i tak bývá terčem kritiky) a u nás:
» V
ěda nemůže nikdy podat důkaz neškodnosti EMP. To má za následek, že vždy existuje možnost
v
ědecky nezjištěných rizik. Jak velká je tímto způsobená nejistota, je dáno objemem doteď
shromážd
ěného vědění a také závisí od toho, jestli existují vědecké důkazy nebo pozorování,
které poukazují na příslušné riziko. V každém případ
ě by se měla možná rizika udržet co možná
nejníže prostřednictvím preventivních opatření. To je oblastí prevence.
Pro náš spolkový úřad je prevence, vzhledem ke stále přetrvávající v
ědecké nejistotě, důležitá.
U uvedených polí je možno nejjednodušeji prevence dosáhnout snížením jejich intenzity a času
působení. K prevenci patří i zvýšené výzkumy, aby se odstranily nejasnosti příp. rozšířil okruh
současných v
ědomostí.«


                                                                                                                                 www.elektrosmog.cz

                                                     Zpracováno dle zdroje: Spolkový úřad pro ochranu před zářením - N
ěmecko

3.10.2007


  
    
Jedna z budov Spolkového úřadu